OBS Het Atelier, Jac. P. Thijsselaan 100, 1112 XV, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

Missie en visie

LEERLING

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school gaan. Dat ze zich veilig en competent voelen en trots zijn op hun prestaties. We willen dat ze met elkaar samenwerken en respect hebben voor de ander. We leiden ze toe naar zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en taakgerichtheid. We stimuleren een ondernemende houding en leren ze keuzes te maken en steeds beter omgaan met vrijheid. We willen een maximale betrokkenheid bij het eigen leren en bij school; de kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
 

LEREN

We maken het leren uitdagend. Met onderzoekend leren gaan we uit van de nieuwsgierigheid die elk kind van nature heeft. We willen zoveel mogelijk concreet leren met échte activiteiten in de echte wereld. We werken met thema’s in projecten zodat het leren betekenisvol is. We doen dit ook groeps- en vakoverschrijdend, waarbij kinderen veel samenwerken, en van en met elkaar leren. Zelfstandigheid en eigenaarschap zijn kernbegrippen. We willen dat kinderen ruimte krijgen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor kunst, cultuur, sport en techniek.
 

LERAAR

We hebben als leraren plezier in ons vak. We werken met elkaar samen en ontwikkelen ons in het team. Ook wij willen blijven leren. We benutten elkaars specialiteiten en zetten deze in. We zijn in ons onderwijs steeds sturend naar het ontwikkelingsgebied tussen wat een kind al kan en wat het nog niet kan (de zone van naaste ontwikkeling). We respecteren leerlingen en ouders; staan open en gaan in gesprek, maar stellen ook duidelijke grenzen. We zijn professioneel en taakgericht. We houden ons aan teamafspraken en streven naar eenduidigheid. We zijn trots op onze leerlingen en op onszelf.
 

LEEROMGEVING

De school is licht en transparant, warm en kleurrijk. Er heerst rust. Er is veel binnen- en buitenruimte. Er kan buiten geleerd worden en ook op leerpleinen binnen. Dit kan makkelijk groepsdoorbroken. Er zijn hoeken en werkplaatsen en open ruimtes. Er wordt gebruik gemaakt van moderne methodes en voldoende middelen voor ICT en creatieve vorming. We zijn trots op de leeromgeving in onze school!

 

LANDSCHAP

Het wordt groen om de school: de school komt te staan bij een park. Er zullen grote, groene speelplekken en schooltuinen zijn. Onze school wordt een deel van de buurt, wordt deel van de omgeving, wordt een plek van de wijk. We gaan samenwerken met deze wijk in projecten en activiteiten. Er zal een grote ouderbetrokkenheid zijn.

 

 
KENMERKEN VAN DE SCHOOL
 

GROTE SCHOOL

OBS Het Atelier wordt een grote school met veel leerlingen en leerkrachten. Daardoor leren de kinderen veel buurtgenootjes kennen en komt u als ouders ook elkaar tegen. In een groot team maken vele handen licht werk en kunnen we samen onze mooie plannen waarmaken.
 

WARME EN VEILIGE OMGEVING

We vinden het belangrijk dat de kinderen in een warme veilige omgeving zijn. Daarom werken we in bouwen; De onderbouw (OB) bestaat uit de groepen 1 en 2. De middenbouw (MB) bestaat uit de groepen 3, 4 en 5. De bovenbouw ( BB) bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Elke bouw heeft een eigen verdieping zodat het relatief klein en overzichtelijk blijft en uw kind snel vertrouwd is met alles en iedereen om zich heen.
 
Op school moet het rustig zijn. Daar maken we samen -leerkrachten en leerlingen- duidelijke afspraken over. De Kanjertraining helpt de kinderen positief over zichzelf en anderen te leren denken. Ze leren grenzen te stellen en baas te worden over hun eigen handelen. We hebben respect voor elkaar.
 

PEDAGOGISCH BELEID

De schotten tussen opvang en onderwijs zijn zoveel mogelijk weggehaald, zodat er één pedagogisch klimaat is. Kinderen worden door iedereen op dezelfde positieve manier aangesproken. Kinderen zijn zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen leerproces. Want het leren gaat beter, als je je de leerstof actief eigen maakt.
 

EIGENAARSCHAP

Het gevoel van eigenaarschap wordt vergroot door de kinderen, waar dat mogelijk is, ook keuzes te bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in workshops kunst en wereldoriëntatie; sommige zijn verplicht, andere zijn facultatief. Maar ook kan er keuze zijn in de volgorde van werkzaamheden bij de kernvakken, of het tijdstip waarop je ze doet. En soms kun je kiezen of je alleen werkt of samen met anderen. Door zelfsturing voel je je meer verantwoordelijk voor je werk en word je zelfstandiger. Op die manier bereid je je erop voor later zelfstandig in vrijheid te leven en te werken.
 
We voeren gesprekken met leerlingen en ouders samen. We maken afspraken over persoonlijke leerdoelen en werkhouding en komen daar in een volgend gesprek op terug. In deze gesprekken wordt de rol van de leerlingen groter naarmate ze ouder worden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leervorderingen en je leert reflecteren op je werkhouding.
 

NIEUWETIJDSE VAARDIGHEDEN

Ondernemend leren: we stimuleren eigen initiatief bij de kinderen en het onderzoeken van eigen leervragen. Kinderen leren de nieuwetijdse vaardigheden: problemen oplossen, kritisch zijn, communiceren en presenteren. Coöperatief leren: kinderen leren samenwerken en samen spelen. School is leuk; je leert er andere kinderen kennen en je ontdekt van alles.
 
We leren kinderen de weg vinden in een digitale wereld en mediawijs te worden: hoe ga je op een verstandige manier om met internet? Het onderwijs in de kernvakken rekenen, taal en lezen vinden we heel belangrijk; we willen uit de kinderen halen wat erin zit door een goede differentiatie en onderwijs op maat. Want ieder kind is uniek en heeft recht op het onderwijs dat bij hem past.
 
Daarnaast willen we dat kinderen ook hun andere talenten ontdekken en ontwikkelen. Onder schooltijd en in de buitenschoolse activiteiten is er veel aandacht voor sport, dans en andere beweging, yoga en mindfulness, kunstzinnige vorming, timmeren en techniek.
 

OUDERS ALS PARTNERS

De ouders zijn onze partners. Om de betrokkenheid te vergroten zijn de ouders van harte welkom tijdens de inloop van 8:15 tot 8:30 uur. Samen even lezen of het werk van je kind bekijken, kan dus elke dag. Ouders kunnen meehelpen en meedenken, want de school is van ons samen!