OBS Het Atelier, Jac. P. Thijsselaan 100, 1112 XV, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

De onderwijsmethode op OBS Het Atelier

‘Leren voor het leven’: dat is het motto van het onderwijs op OBS Het Atelier. De school wil haar leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale individuen. Die goed samen kunnen spelen, werken en leven.

 

Ambitieuze doelstellingen waaraan een heldere onderwijsvisie ten grondslag ligt. Er wordt een stevige basis gelegd met de vakken rekenen, taal en lezen. Daarnaast wordt onderwijs gegeven in wereldoriëntatie op basis van geïntegreerde thema’s.

 

Dit betekent dat voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap en natuur en techniek in lesperiodes hetzelfde thema vanuit deze verschillende invalshoeken wordt benaderd. Op deze manier wordt door de leerlingen diep op een thema ingegaan en worden onderlinge verbanden duidelijk. Directeur Jan Heijmans legt uit.

 

Uitdagende lesmethode

‘Vanuit onze visie dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, geven wij een heel uitdagende invulling aan de lessen. Na de kernvakken rekenen, taal en lezen, die leerlingen veelal ’s morgens in hun eigen groep volgen, ligt in de middag de nadruk op lessen in wereldoriëntatie waarbij een thematische lesmethode wordt gebruikt. Binnen wereldoriëntatie komen onderwerpen en invalshoeken aan bod uit de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en natuur en techniek, aldus Heijmans. Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Een thema periode duurt vier tot zes weken.

 

Hoe werkt de lesmethode in de praktijk?

 

’Om de leerlingen te motiveren en hun aandacht te trekken voor een thema houden wij een spectaculaire kick-off bij de introductie van elk nieuw thema. Na de kick-off doet de leerkracht samen met de leerlingen een nulmeting: de leerlingen formuleren hun eerste onderzoeksvragen over het thema en zoeken samen uit of ze het antwoord op de vragen weten. Zo stellen zij samen vast wat ze al wel, en wat zij nog niet weten over een thema,’ vervolgt Heijmans. ‘Met geïntegreerde thema’s werken betekent dat een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Als voorbeeld noem ik het thema chocolade: tijdens de geschiedenisles wordt chocolade in historisch perspectief geplaatst. Bij het vak natuur & techniek staat voedsel, en dus ook chocolade, als brandstof centraal en bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen waar op aarde cacaobomen groeien en waarom juist daar. Op deze manier gaat het onderwerp chocolade leven bij de kinderen en door te werken met thema’s krijgt het onderwijs betekenis voor onze leerlingen.’

 

Met en van elkaar leren

 

Het onderwijsteam van OBS Het Atelier is ervan overtuigd dat met deze thematische lesmethodiek het leren uitdagend en betekenisvol is. ‘Omdat het kind onderzoekend leert, wordt de nieuwsgierigheid gestimuleerd: kinderen gaan ’s middags in de ateliers aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen voor het thema.

De indeling van ons schoolgebouw is gericht op het faciliteren van deze onderwijsmethode: in de klaslokalen krijgen de leerlingen instructie en daarna kunnen zij op de leerpleinen aan de slag waarbij ze boeken, de computer en knutselmateriaal kunnen gebruiken om te werken aan projecten binnen het thema. Het werk dat de leerlingen verrichten wordt ook opgehangen en neergezet op de leerpleinen waardoor een thema daar visueel tot leven komt, en wat geleerd is, zichtbaar wordt,’ vervolgt Heijmans. ‘Ook leert een leerling waar mogelijk met echte activiteiten in de echte wereld: de kinderen houden een enquête, zetten een winkeltje op of doen een sponsoractiviteit. In de ateliers wordt groep- en vakoverschrijdend gewerkt waarbij de leerlingen met elkaar samenwerken en van en met elkaar leren. Een fijn bijkomend aspect is dat de ouderbetrokkenheid groot is bij deze lesmethode. Ouders zijn een grote bron van kennis: zij helpen hun kind bij het verzamelen van informatie en ouders komen bijvoorbeeld op school vertellen over hun werk. De kinderen leren zo uit de praktijk over thema’s.’

 

Optimale leerresultaten behalen in een veilige en goede sfeer

‘Belangrijke uitgangspunten bij onze onderwijsvisie zijn dat ieder kind zoveel mogelijk eigenaar is van zijn eigen leerproces, dat er een goed evenwicht moet zijn tussen het aanleren van kennis, oefenen van vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. De vakken rekenen, lezen en taal vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Ook willen wij dat iedere leerling optimale leerresultaten moet kunnen behalen aansluitend op zijn of haar mogelijkheden. Een goede samenwerking met de ouders staat daarbij voorop. En uiteraard willen wij dat ieder kind met veel plezier naar school gaat en een goede en veilige sfeer op school is daarbij erg belangrijk!’ besluit Heijmans.

 

Computervaardigheden

Binnen onze werkwijze wordt ICT vakoverstijgend ingezet. De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, maken PowerPoint presentaties en Word documenten, slaan hun werk op in hun eigen digitale leeromgeving en bekijken film- en televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs.

 

Computervaardigheden op OBS het Atelier

Voor de ouders

Voordat een nieuw thema begint, ontvangt de ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen. Op deze manier krijgt de ouder een goed beeld van waar het kind mee bezig is op school. Ouders kunnen hun kind(-eren) helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

 

Voor meer informatie over de onderwijsmethode, kunt u contact opnemen met onze directeur Jan Heijmans.